Refine your search

Your search returned 33 results from 113607 records.

คู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส144ค 2531 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2531Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส144ค 2531 (4).

คู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ว 203 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่2 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส181ค 2533 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส181ค 2533 (4).

คู่มือครู วิทยาศาสตร์ เล่ม 5 ว05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส144ค 2533 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส144ค 2533 (2).

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส181ค 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส181ค 2532 (5).

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.

Call number: 507 ส144ค 2533 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส144ค 2533 (5).

คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 375.593 ก218ค 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 375.593 ก218ค 2545 (1).

คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 375.593 ก218ค 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและครุภัณฑ์, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 375.593 ก218ค 2545 (1).

รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 507.12 ส181ร (1). :

รายงานประจำปี / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศสตร์.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507.06 ส181ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507.06 ส181ร (1).

การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยเทียบกับนานาชาติ / สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 371.26 ส181ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.26 ส181ก 2544 (1).

การจัดการสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 372.35 ส181ก 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 372.35 ส181ก 2546 (1).

การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ : รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA 2003 / สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรีและอัมพิกา ประโมจนีย์

by สุนีย์ คล้ายนิล | ปรีชาญ เดชศรี | อัมพิกา ประโมจนีย์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).

Call number: 371.26 ส821ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.26 ส821ก 2549 (2).

แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 จับแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส144จ 2535 Material type: Book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส144จ 2535 (1).

แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมและการอยู่รอด : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส144พ 2535 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, c 2535. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส144พ 2535 (1).

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์. เล่ม 5 ว 305 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 / จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส144ค 2533 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส144ค 2533 (2).

รายงานประจำปี / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: อ 506 ส181ร 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 506 ส181ร 2543 (1). :

สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์ = Essential molecular genetics / จัดทำโดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ; คณะทำงานบรรณาธิการ : วรรณา ทองนพคุณ, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์, เพทาย เย็นจิตโสมนัส.

by วรรณา ทองนพคุณ | ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ | เพทาย เย็นจิตโสมนัส | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Call number: 574.87328 ส677 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2548Other title: Essential molecular genetics..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 574.87328 ส677 2548 (2).

ความรู้และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับโลกวันพรุ่งนี้ / สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรีและอัมพลิกา ประโมจนีย์

by สุนีย์ คล้ายนิล | ปรีชาญ เดชศรี | อัมพลิกา ประโมจนีย์ | โครงการ PISA Thailand โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โครงการ PISA Thailand | Organisation for Economic Co-operation and Development | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 507 ส821ค 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เซเว่นพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ส821ค 2551 (1).

ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ ผลการวิจัยต่อเนื่องของ PISA 2006 / โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 371.2 ค961ป 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 ค961ป 2552 (1).

การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ = Trends in international science study 2007 / ปรีชาญ เดชศรี และปริชาติ เบ็ญจวรรณ์

by ปรีชาญ เดชศรี | ปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: อ 507 ป469ก 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552Other title: Trends in international science study 2007.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 507 ป469ก 2552 (1). :