Refine your search

Your search returned 22 results from 112956 records.

สถิติเบื้องต้น / ศุภวรรณ พรหมเพรา.

by ศุภวรรณ พรหมเพรา | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 001.4 ศ722ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 001.4 ศ722ส 2542 (1).

ไฟฟ้ากับชีวิต / วิชัย พัฒนาวงศ์ธรรม.

by วิชัย พัฒนาวงศ์ธรรม | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 621.3 ว539ฟ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 621.3 ว539ฟ 2542 (1).

จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น / อุไร สุมาริธรรม.

by อุไร สุมาริธรรม | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 155.5 อ857จ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 155.5 อ857จ 2542 (1).

ตรรกวิทยาทั่วไป / สุวิทย์ ทองศรีเกตุ.

by สุวิทย์ ทองศรีเกตุ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 160 ส881ต 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 160 ส881ต 2542 (1).

สังคมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to sociology / จักรรัช ธีรกุล.

by จักรรัช ธีระกุล | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 301 จ224ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542Other title: Introduction to sociology..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 301 จ224ส 2542 (1).

มนุษย์กับสังคม / วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร.

by วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 301 ว435ม 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 301 ว435ม 2542 (1).

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

by สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช | ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์.

Call number: 720.95 ส181ก 2540 Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 720.95 ส181ก 2540 (1).

แหล่งศิลปกรรมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

by สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 745.1 ส181ห 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ใหม่พริ้นติ้ง, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 745.1 ส181ห 2544 (1).

กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น / เชาวน์ ทับทิมทอง.

by เชาวน์ ทับทิมทอง | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 346.07 ช728ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 346.07 ช728ก 2542 (1).

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / อุดม อักษรนิตย์

by อุดม อักษรนิตย์ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 371.201 อ785ม 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 371.201 อ785ม 2542 (1).

ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา / เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์.

by เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 372.5 ส942ศ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 372.5 ส942ศ 2542 (1).

รวมบทความสาขาวิทยาการจัดการ / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

by สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 658 ส181ร 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันฯ, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 658 ส181ร 2542 (1).

สารนิเทศการจัดเก็บและการสืบค้น / วิภา ศุภจาริรักษ์

by วิภา ศุภจาริรักษ์ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 025.524 ว645ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 025.524 ว645ส 2542 (1).

ภาษิตและสำนวน : วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วิมล ดำศรี.

by วิมล ดำศรี | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 895.918 ว663ภ 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Other title: วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช : การศึกษาเชิงวิเคราะห์..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 895.918 ว663ภ 2542 (2).

หลักการเขียนภาพ / เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์.

by เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 750 ส942ศ 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 750 ส942ศ 2542 (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / สุวิมล เด่นสุนทร.

by สุวิมล เด่นสุนทร | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 115.9042 ส879ป 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Other title: ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 115.9042 ส879ป 2542 (1).

พฤกษศาสตร์ / วิเชียร แก้วบุญส่ง.

by วิเชียร แก้วบุญส่ง | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 581 ว559พ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 581 ว559พ 2542 (1).

พุทธศาสน์ / สุวิทย์ ทองศรีเกตุ.

by สุวิทย์ ทองศรีเกตุ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 294.3 ส881พ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 294.3 ส881พ 2542 (2).

แคลคูลัสและเลขาคณิตวิเคราะห์ 1 / สมคิด วงศ์นาถ.

by สมคิด วงศ์นาถ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Call number: 515 ส234ค 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 515 ส234ค 2542 (1).

หลักการไม้ผล/ มนตรี สุตนพัฒน์

by มนตรี สุตนพัฒน์ | สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 634 ม151ห 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมาราช , 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 634 ม151ห 2537 (1).