Refine your search

Your search returned 132 results from 110689 records.

ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า | ถวิลวดี บุรีกุล | คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม | พัชรี ศิโรส.

Call number: 328.2 ส181ต 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 328.2 ส181ต 2544 (2).

กฐินพระราชทาน 2543 สถาบันพระปกเกล้า / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 294.3438 ส181ก 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 294.3438 ส181ก 2543 (1).

แนะนำสถาบันพระปกเกล้า / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 321.806 ส181น 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 321.806 ส181น 2543 (2).

คู่มือของสมาชิกรัฐสภาสำหรับปราบปรามการทุจริต / จัดทำโดย ศูนย์รัฐสภาแห่งแคนาดาร่วมกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจแห่งธนาคารโลก ; ดำเนินการแปลโดย สถาบันพระปกเกล้า ; ผู้แปล บุปผาชาติ ปันติตัน, กิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ และ อาภาวดี พันธุมาวดี

by บุปผาชาติ ปัตติตัน | กิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ | อาภาวดี พันธุมาวดี | ศูนย์รัฐสภาแห่งแคนาดา | สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจแห่งธนาคารโลก | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 353.46 ค695 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 353.46 ค695 2543 (2).

ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยสื่อวิทยุโทรทัศน์ / ดุษฎี สินเจิมศิริ.

by ดุษฎี สินเจิมศิริ | สถาบันพระปกเกล้า. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2542Dissertation note: วิทยานิพนธ์ -- สถาบันพระปกเกล้า, 2542 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 324.73 ด766อ 2542 (1). :

รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.63 ส691พ 2545 (1). :

รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.63 ส181ร 2545 (1). :

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนความยั่งยืนของประชาธิปไตย / สถาบันพระปกเกล้า

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (ครั้งที่ 2 : 2544 : กรุงเทพฯ).

Call number: 321.8 ก475ก 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 321.8 ก475ก 2544 (3).

รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม : รายงานการสัมมนาโต๊ะกลม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ / จัดโดย ศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ, ถวิลวดี บุรีกุล ...[และคนอื่นๆ]

by การสัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม (2544 : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์).

Call number: 303.484 ก525 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 303.484 ก525 2544 (2).

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1 เรื่อง การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า / สถาบันพระปกเกล้า

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (ครั้งที่ 1 : 2544 : กรุงเทพฯ).

Call number: 321.8 ก475ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 321.8 ก475ก 2544 (2).

ฐานข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบจ. / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 324.5 ส181ฐ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 324.5 ส181ฐ 2547 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง : การศึกษาบทบาทและการดำเนินงานของเทศบาลในการคุ้มครองผู้บริโภค / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 381.34 ก131ร 2547 (1). :

เวทีท้องถิ่น : แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.1409593 ส181น 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 352.1409593 ส181น 2547 (1).

ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกีบความขัดแย้งและการแก้ปัญหา / ศูนย์สันติและธรรมาภิบาล.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: อ 303.603 ส181ศ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 303.603 ส181ศ 2547 (1). :

วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.953 ว416 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 351.953 ว416 2547 (2).

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ.

by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 328.593 ก217 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 328.593 ก217 2545 (1).

องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.04 อ113 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.04 อ113 2545 (1).

สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน : ลำดับที่ 1 เรื่อง การกระจายอำนาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: อ 352.1409593 ส181ส 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 352.1409593 ส181ส 2547 (4).

สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน : ลำดับที่ 2 เรื่อง รัฐกับการปกครองท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: อ 352.1409593 ส181ส 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 352.1409593 ส181ส 2547 (2).

สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 2 โครงสร้างภายนอก : ลำดับที่ 1 เรื่อง รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: อ 352.1409593 ส181ส 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 352.1409593 ส181ส 2547 (2).