Your search returned 13 results from 112539 records.

กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.32 ป384ก 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.32 ป384ก 2546 (2).

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.3 ป384ก 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.3 ป384ก 2543 (3).

ใครจะรู้ทันทักษิณ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 320.9593 ป384ค 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 320.9593 ป384ค 2548 (2).

สร้างมาตรฐานงาน : บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การในอนาคต = Job standardization : managing human resources for the future organization / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.3 ป384ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.3 ป384ส 2548 (2).

คู่มือการบริหารค่าจ้างเงินเดือน = Wage & salary administration a step by step guide / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.32 ป384ค 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : พิมพ์ตะวัน, 2549Other title: Wage & salary administration a step by step guide.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.32 ป384ค 2549 (5).

การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง = Dynamic organization development for change / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.4 ป384ก 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2551Other title: Dynamic organization development for change.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.4 ป384ก 2551 (2). Checked out (1).

องค์การและการจัดการ = Organization & management / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658 ป384อ 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2554Other title: Organization & management.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658 ป384อ 2554 (2).

การบริหารค่าจ้างเงินเดือน = Wage & salary administration step-by-step guide / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล | เทพธวัช รุจิราภา.

Call number: 658.32 ป384ก 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงเพิมเติมMaterial type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555Other title: Wage & salary administration step-by-step guide.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.32 ป384ก 2555 (2).

หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 808.066 ป384ห 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 808.066 ป384ห 2557 (2).

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่ = Human resource management : a new approach / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.3 ป384ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558Other title: Human resource management : a new approach.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.3 ป384ก 2558 (2).

กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ = Strategic planning & management / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 658.4012 ป384ก 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ปัญญาชน, 2560Other title: Strategic planning & management.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.4012 ป384ก 2560 (2).

แนวคิด หลักการ และกระบวนการวิจัย : เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Call number: 001.4 ป384น 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครสวรรค์ : บุญนิธิเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 2561Other title: เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 001.4 ป384น 2561 (1). Checked out (1).

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : มู่งสู่อนาคต / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2551Other title: Managing human resources : looking to the future..Availability: No items available :