Refine your search

Your search returned 499 results from 113607 records.

คู่มือการพัฒนาคุณธรรม / สำนักงานพัฒนาคุณธรรม กระทรวงศึกษา

by สำนักงานพัฒนาคุณธรรม | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานพัฒนาคุณธรรม.

Call number: 170 ค695ค 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) หนังสือรอซ่อมCall number: 170 ค695ค 2532 (2).

การส่งเสริมศิลปะการจัดดอกไม้ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 745.92 ส691ก 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 745.92 ส691ก 2537 (2).

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: 608.522 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 608.522 ส691ร (3).

รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา : เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

by สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ร452 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ร452 2544 (2).

คำถามคำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา = Buddhist questions and answer / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: 294.3076 ส691ค 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2536-2539Other title: Buddhist questions and answer..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 294.3076 ส691ค 2539 (1).

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย 2521.

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงาน.

Call number: 613.8 ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2522Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 613.8 ค (1).

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: อ 338.9593 ค123ผ 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2530Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 338.9593 ค123ผ 2530 (2). :

พระบาทสมเด็จกับการประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.9593 ค121พ 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 372.9593 ค121พ 2530 (2).

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2539 / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.10092 ส691ก 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.10092 ส691ก 2539 (2).

แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ต่ารามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 268.1 ส691ร 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 268.1 ส691ร 2545 (1).

รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ส่วนที่ 2 พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง การใช้สารพิษในการเกษตร / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Call number: 615.907 ร451 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.907 ร451 2539 (1).

รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ส่วนที่ 3 พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนเพื่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Call number: 634.92 ร451 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 634.92 ร451 2540 (1).

บทวิทยุเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Call number: 381.34 ส691บ 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 381.34 ส691บ 2538 (1).

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย รายงานผลการประชุมสัมมนาระดมความคิด วันอังคารที่ 1 เมษายน 2540 ณห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by การประชุมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย (2540 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา.

Call number: 378 ก485ย 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378 ก485ย 2540 (1).

การนำเสนอผลงานการดำเนิน โครงการวิจัยบูรณาการ '' จากหิ้งสู่ห้าง '' ครั้งที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 001.42 ส691ก 2548 (1). :

ทำเนียบผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล่ม 3/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2538Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ส691ท 2538 (1). :

ด้วยรัก [electronic resource] / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Material type: Film Film; Format: electronic videodisc; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2559?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: DVD 1784 (1).

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Other title: หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 330.9593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 330.9593 ส691ห (1). :