Your search returned 51 results from 109702 records. Subscribe to this search

|
การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม = Pre-capitalist economic formations / คาร์ล มาร์กซ, เขียน ; ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, แปล

by มาร์กซ์, คาร์ล | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Call number: 330.9 ม457ก 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2561Other title: Pre-capitalist economic formations.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 330.9 ม457ก 2561] (2).

Place hold Log in to add tags. Add to cart
บาร์เทิลบี / เฮอร์แมน เมลวิลล์ ; พัจนภา เปี่ยมศิลปกุญชร , ผู้แปล

by เมลวิลล์, เฮอร์แมน | พัจนภา เปี่ยมศิลปกุญชร.

Call number: รส ม766บ 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: รส ม766บ 2551] (2).

ราโชมอนและเรื่องสั้นอื่นๆ / ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ ; ศศมน วิริยศิริ...[และคนอื่นๆ], ผู้แปล

by อะคุตะงะวะ, ริวโนะสุเกะ | ศศมน วิริยศิริ.

Call number: รส อ111ร 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: รส อ111ร 2551] (2).

คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม / ต้นข้าว ปาณินท์

by ต้นข้าว ปาณินท์.

Call number: 729 ต124ค 2553 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 729 ต124ค 2553] (2).

ปรากฏการณ์นิทรรศการ : รวมบทความว่าด้วยทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย / ธนาวิ โชติประดิษฐ

by ธนาวิ โชติประดิษฐ.

Call number: 700.74 ธ250ป 2553 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 700.74 ธ250ป 2553] (2).

แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Call number: 301.092 ช892น 2554 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สมมติ, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 301.092 ช892น 2554] (2).

คนแคระ / วิภาส ศรีทอง

by วิภาส ศรีทอง.

Call number: น ว661ค 2555 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: น ว661ค 2555] (3).

เสียงของความเปลี่ยนแปลง : ภาพสะท้อนของการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเสียงดนตรี / อติภพ ภัทรเดชไพศาล

by อติภพ ภัทรเดชไพศาล.

Call number: 780 อ142ส 2555 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 780 อ142ส 2555] (1). Checked out (1).

คู่มือรัฐประหาร / พันศักดิ์ วิญญรัตน์

by พันศักดิ์ วิญญรัตน์.

Call number: 320.9593 พ575ค 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 พ575ค 2556] (2).

แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Call number: 320.9593 ธ285ป 2556 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ธ285ป 2556] (2).

กบฏวรรณกรรม : บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Call number: 327 ธ285ก 2556 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 327 ธ285ก 2556] (2).

น้ำตาปารวตี / นิธิ นิธิวีรกุล

by นิธิ นิธิวีรกุล.

Call number: น น612น 2556 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: น น612น 2556] (2).

เลือน / อติภพ ภัทรเดชไพศาล

by อติภพ ภัทรเดชไพศาล.

Call number: น อ142ล 2556 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: น อ142ล 2556] (2).

เพลงรักคนพเนจร / แดนอรัญ แสงทอง

by แดนอรัญ แสงทอง.

Call number: น ด956อ 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: น ด956อ 2556] (2).

ดวงตาหลังศรีษะ / จักรวาล สายธารธรรม

by จักรวาล สายธารธรรม.

Call number: 895.911 จ228ด 2556 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 895.911 จ228ด 2556] (2).

ดอกไม้ในถังขยะ / รงค์ วงษ์สวรรค์

by รงค์ วงษ์สวรรค์.

Call number: 895.913 ณ113ด 2557 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 895.913 ณ113ด 2557] (2).

00.00 น. / รงค์ วงษ์สวรรค์

by รงค์ วงษ์สวรรค์.

Call number: 895.914 ร113ศ 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 895.914 ร113ศ 2557] (2).

ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา

by ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Call number: 306 ธ285ค 2557 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม [Call number: 306 ธ285ค 2557] (2), สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 306 ธ285ค 2557] (2).

บทสำรวจความคิดเห็นทางการเมือง อันโตนิโอ กรัมชี่ = A survey of gramsci's political thought / วัชรพล พุทธรักษา

by วัชรพล พุทธรักษา.

Call number: 320.531 ว378บ 2557 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557Other title: A survey of gramsci's political thought.Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม [Call number: 320.531 ว378บ 2557] (2), สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.531 ว378บ 2557] (2).

1968 เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา

by ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Call number: 321.094 ธ285ห 2557 Edition: พิมครั้งที่ 2Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม [Call number: 321.094 ธ285ห 2557] (2), สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 321.094 ธ285ห 2557] (2).