Refine your search

Your search returned 23 results from 113607 records.

ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทย = Thailand-Australia free trade agreement : โอกาสส่งออกของไทย = Benefits for Thai exporters / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 382.71 ค181 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2547Other title: a โอกาสส่งออกของไทย | Benefits for Thai exporters.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.71 ค181 2547 (2).

การขยายการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน / โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล

by โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล.

Call number: 382.51 ช827ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.51 ช827ก 2551 (2).

การใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้าของสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป / พุทธชาติ วงษ์มงคล

by พุทธชาติ วงษ์มงคล.

Call number: 382.71 พ829ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.71 พ829ก 2551 (2).

การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการขยายการค้าระหว่างไทยและรัสเซีย / ยูรจิตร จิตรเสรี

by ยูรจิตร จิตรเสรี.

Call number: 382.9593047 ย485ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9593047 ย485ก 2551 (2).

EU : โอกาสของสินค้าอุตสาหกรรมไทย / ฐิติชญานันท์ ภัทรปภา

by ฐิติชญานันท์ ภัทรปภา.

Call number: 337.142 ฐ332อ 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 337.142 ฐ332อ 2551 (2).

การเจรจาจัดทำบทการลงทุนในความตงลงการค้าอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ / สุปราณี ก้องเกียรติกมล

by สุปราณี ก้องเกียรติกมล.

Call number: 341.2473 ส825ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 341.2473 ส825ก 2551 (2).

โอกาสธุรกิจธุรกิจสปาไทยกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / วิวรรณ ศรีรับสุข

by วิวรรณ ศรีรับสุข.

Call number: 646.72 ว739อ 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 646.72 ว739อ 2551 (2).

โอกาสการขยายการค้าและการลงทุน ไทย-สเปน / นุชพันธ์ กฤษณามระ

by นุชพันธ์ กฤษณามระ.

Call number: 382.9593046 น727อ 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9593046 น727อ 2551 (2).

กฎบัตรอาเซียนและทิศทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคต / นลินทิพย์ หอมวิเศษวงศา

by นลินทิพย์ หอมวิเศษวงศา.

Call number: 341.2473 น285ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสืออาเซียนCall number: 341.2473 น285ก 2551 (2).

แนวทางการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / นัจพันธ์ ใจดี

by นัจพันธ์ ใจดี.

Call number: 352.6 น383น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [25--?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 352.6 น383น (2).

การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ / อภิสิทธิ์ เพชรชู

by อภิสิทธิ์ เพชรชู.

Call number: 351.72 อ269ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 351.72 อ269ก 2551 (2).

รายงานเรื่อง โครงการความช่วยเหลือปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีของประเทศสหรัฐฯ = Trade adjustment assistance / จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว

by จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว.

Call number: 382.9 จ524ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Other title: โครงการความช่วยเหลือปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีของประเทศสหรัฐฯ | Trade adjustment assistance.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9 จ524ร 2551 (2).

การเจรจาเปิดเสรีทางการเงิน : กรณีศึกษาของธนาคารพาณิชย์ไทย / ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

by ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล, ม.ล.

Call number: 332.4593 ณ371ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 332.4593 ณ371ก 2551 (2).

การลดภาษีรายสาขาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก / ม.ล.ศศิวิมล รัชนี

by ศศิวิมล รัชนี, ม.ล.

Call number: 382.9 ศ311ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9 ศ311ก 2551 (2).

ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการเจรจาการค้า / ธัญวิชญ์ เลิศอเนกสิน

by ธัญวิชญ์ เลิศอเนกสิน.

Call number: 027.69 ธ469ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 027.69 ธ469ร 2551 (2).

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในสินค้าอาหารของสหราชอาณษจักร (UK Food safety) ผลต่อการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหราชอาณาจักร / จิตติมา นาคมโน

by จิตติมา นาคมโน.

Call number: 362.192 จ425ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 362.192 จ425ก 2551 (2).

ลู่ทางและโอกาสการค้าของไทยในเอเชียใต้ / สุชยา พฤกษ์บำรุง

by สุชยา พฤกษ์บำรุง.

Call number: 382.9 ส755ล 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9 ส755ล 2551 (2).

การพัฒนาระบบ Single Window ของไทย / พรศิริ สาครวรรณศักดิ์

by พรศิริ สาครวรรณศักดิ์.

Call number: 382.9 พ282ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9 พ282ก 2551 (2).

ประโยชน์ของไทยด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนเส้นทาง East-West economic corrider (EWEC) ในส่วนของสปป.ลาวและเวียดนาม / มาลัย กรแก้วสมนึก

by มาลัย กรแก้วสมนึก.

Call number: 341.2473 ม492ป 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสืออาเซียนCall number: 341.2473 ม492ป 2550 (2).

การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ สาขาท่องเที่ยว / พรชัย ประภาวงษ์

by พรชัย ประภาวงษ์.

Call number: 382.92 พ231ก 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.92 พ231ก 2550 (2).