Your search returned 12 results from 112539 records.

คู่มือการจัดทำระบบโครงสร้าง การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Call number: 639.56 ก218ค 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 639.56 ก218ค 2546 (2).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้นจังหวัดร้อยเอ็ด / กรมพัฒนาที่ดิน.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน , 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (2).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดสมุทรปราการ / กรมพัฒนาที่ดิน.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541Other title: จังหวัดสมุทรปราการ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).

การจัดการที่ดินชายทะเล / กรมพัฒนาที่ดิน.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 631.47593 ก181ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 631.47593 ก181ก (2).

การจัดการดินเปรี้ยวจัด / คณะกรรมการกำหนดมาตรการและจัดทำเอกสารอนุรักษ์ดินและน้ำและการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by คณะกรรมการกำหนดมาตรการและจัดทำเอกสารอนุรักษ์ดินและน้ำและการจัดการดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Call number: 631.4 ก446 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 631.4 ก446 2540 (2).

รายงานการจัดการดิน กลุ่มชุดดินที่ 48 : ท่ายาง (Ty) แม่ริม (Mr) พะเยา (Pao) น้ำขุน (Ncu) นาเฉลียง (Nc) / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Call number: 631.49593 ก218ร 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 631.49593 ก218ร 2539 (2).

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 631.51 ค695 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 631.51 ค695 2541 (1).

การประเมินการสูญเสียดินในประเทศไทย / [คณะผู้จัดทำ ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์]

by ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ | กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 631.4 ก169ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545Availability: No items available : Checked out (1).

ความรู้เรื่องหญ้าแฝก = Vetiver grass overview / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง วิทูร ชินพันธุ์

by วิทูร ชินพันธุ์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 633.2 ว196ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541Other title: Vetiver grass overview.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 633.2 ว196ค 2541 (1).

พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน / [คณะผู้จัดทำ ชุมพล คนศิลป์ ...และคนอื่น ๆ]

by ชุมพล คนศิลป์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 635.655 ก169อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการกำหนดมาตรการและจัดทำเอกสารอนุรักษ์ดินและน้ำและการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหหรณ์, [2540]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 635.655 ก169อ (2).

การกำหนดความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ [Electronic Resource]/ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, [2547]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 1038 (1).

สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย = State of soil and land resources of Thailand / กรมพัฒนาที่ดิน ; ผู้เรียบเรียงและจัดทำ, นงคราญ มณีวรรณ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, ตุลญา จงสกุล ... [และคนอื่นๆ].

by นงคราญ มณีวรรณ | ตุลญา จงสกุล.

Call number: 631.4 ส179 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, 2558Other title: State of soil and land resources of Thailand.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 631.4 ส179 2558 (1).