กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม / สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ - กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์, 2558 - 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

9786169180548 : อภินันทนาการ


อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน--ไทย
ปาล์มน้ำมัน--ไทย
การพัฒนาอุตสาหกรรม--ไทย
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย

633.851 / ก188 2558