ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ / กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9789740333449 : 290 บาท


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น--ไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น--ตำราสำหรับชนต่างชาติ

495.68 / ศ371 2558