บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

กฎหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียง เกียรติคุณ / บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลันนเรศวร, 2558 - 135 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9786167902326 : 250 บาท


สื่อมวลชน œx กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

343.099 / บ444ก 2558