สิทธิในชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 - 117 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789748822433 : อภินันทนาการ


สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน--แง่เศรษฐกิจ
สิทธิมนุษยชน--แง่สังคม
สิทธิในชีวิต
สิทธิทางเศรษฐกิจ
สิทธิทางสังคม
สิทธิทางวัฒนธรรม

323 / ส722 2558