อุบล เทศทอง

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร / อุบล เทศทอง - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 280 หน้า ; 26 ซม.

มุมอาเซียน

บรรณานุกรม

9789740334156 : 500 บาท


ภาษาเขมร--การศึกษาและการสอน
ภาษาเขมร--การใช้ภาษา
ภาษาเขมร--ไวยากรณ์
ภาษาเขมร--คำศัพท์

495.932 / อ832ภ 2558