ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

ศิลปะอาเซียน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย = ASEAN ART/ ASEAN Art ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 529 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

มุมอาเซียน

บรรณานุกรม

ศิลปะเวียดนาม -- ศิลปะกัมพูชา -- ศิลปะเมียนมา -- ศิลปะลาว -- ศิลปะไทย

9789740334286 : 640 บาท


ศิลปกรรม--เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ศิลปกรรม--เวียดนาม
ศิลปกรรม--กัมพูชา
ศิลปกรรม--เมียนมา
ศิลปกรรม--ลาว
ศิลปกรรม--ไทย

709.59 / ป622ศ 2558