สมยศ เชื้อไทย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย - พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 - 613 หน้า ; 27 ซม.

บรรพ 2 หนี้ -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- บรรพ 5 -- ครอบครัว -- บรรพ 6 มรดก

9786162694097 : 420 บาท


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

346 / ส274ป 2558