พิศาล บุญผูก

ปี่พาทย์มอญรำ / พิศาล บุญผูก - นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 - [10], 357 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558.

บรรณานุกรม

9786161609054 : อภินันทนาการ


เครื่องดนตรี--มอญ
ปี่พาทย์มอญ


มอญ--ความเป็นอยู่และประเพณี

781.62958 / พ757ป 2558