พรนภา หอมสินธุ์

แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น = Concepts and theories for practice : smoking and alcohol drinking prevention among adolescents / Concepts and theories for practice : smoking and alcohol drinking prevention among adolescents โดย พรนภา หอมสินธุ์ - ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์, 2558 - 110 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

9786163942982 : 150 บาท


การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัยรุ่น--การใช้ยาสูบ

613.85 / พ245น 2558