เมธี พิกุลทอง

การผลิตเสียงประกอบสื่อ = Sound production for media / Sound production for media เมธี พิกุลทอง - กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558 - [8], 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี . - โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .

บรรณานุกรม

9786167822686 : 115 บาท


เสียง--การบันทึก

621.3893 / ม738ก 2558