ชัญญาภัค กิ่งวาที.

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ / ชัญญาภัค กิ่งวาที. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2546 - 206 หน้า ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ -- วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ -- แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ -- แนวการศึกษาและสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ -- นโยบายสาธารณะ -- วิทยาการจัดการ -- องค์การและการจัดการ -- พฤติกรรมองค์การ -- การบริหารการเมือง -- การบริหารเปรียบเทียบและการบริหารพัฒนา -- การบริหารงานบุคคล -- บริหารงานคลังและงบประมาณ -- ทางเลือกสาธารณะและการแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นของเอกชน -- รัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต.


รัฐประศาสนศาสตร์

350 / ช362ค 2546