การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำ อังคณา สังข์ทอง...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 - 88 หน้า ; 21 ซม.

9786167213392 : อภินันทนาการ


กฎหมายแรงงาน
สิทธิลูกจ้าง

344.01 / ก442 2558