นักเลงตาล : บ้านหนองศาลา / ผู้เขียน, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง, พลชัย เพชรปลอด. - เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558. - 112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789746415682 : อภินันทนาการ


ตาลโตนด
ตาลโตนด--การแปรรูป

634.974 / น377 2558