การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ''ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3'' : สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน'' International Academic & research conferrence of Rajabhat University : INARCRU III / เล่ม 4 ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ด้านวิจัยสถาบัน ด้านการศึกษา = สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...[และคนอื่นๆ] - นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558 - 217 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. - รวมบทความวิจัย (Proceeding) ; เล่ม 4 ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ด้านวิจัยสถาบัน ด้านการศึกษา . - รวมบทความวิจัย (Proceeding) ; เล่ม 4 ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ด้านวิจัยสถาบัน ด้านการศึกษา .

อภินันทนาการ


การศึกษา--วิจัย
วัฒนธรรม--วิจัย