การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค / นภาภรณ์ หะวานนท์... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 - xxi, 293 หน้า ; 21 ซม. - การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ . - การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ .

เพศวิถีกับการเป็นตัวบุคคล / นภาภรณ์ หะวานนท์ -- สังคมไทยกับความรู้เรื่องเพศ / อุษณีย์ ธโนศวรรย์ -- เพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศ / นภาภรณ์ หะวานนท์ และ ธีรวัลย์ วรรธโนทัย -- เพศวิถีในกรอบรักต่างเพศ / กิตติกร สันคติประภา -- การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทย / นภาภรณ์ หะวานนท์, กิตติกรสันคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และ ธีรวัลย์ วรรธโนทัย

9786162791604 : อภินันทนาการ (280 บาท)


เพศ--ไทย
เพศ--แง่สังคม--ไทย
รักร่วมเพศ--ไทย
วิถีทางเพศ--ไทย
การสื่อสารกับเพศ

659.1 / ก523 2555