ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = A state of knowledge series : Economics ofEducation of Thailand / A state of knowledge series : Economics ofEducation of Thailand ชัยพัฒน์ สหัสกุล...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558 - 330 หน้า ; 21 ซม. + 1 CD-ROM - ชุดปริทัศน์สถานภาพความรู้ .

ซีดี-รอม ประกอบเนื้อหาติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6

บรรณานุกรม

9789743266300 : 240 บาท


นโยบายการศึกษา--ไทย
การศึกษา--ไทย

379.593 / ป458 2558