ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชอัจฉริยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช - กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2530 - 317 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.

9747655209 : อภินันทนาการ


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559


วิทยุ
พระบรมราโชวาท
วันทรงดนตรี
เพลงพระราชนิพนธ์
การสื่อสาร--ไทย
สื่อมวลชน--ไทย

923 / ภ416พ 2530