โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - [8], 412 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

เรื่องทั่วไปในปรัชญาภาษา -- ทฤษฎีความหมายในระดับคำและวลี -- ทฤษฎีความหมายในระดับวากยสัมพันธ์และประพจน์ -- ภาษากับความคิด -- ภาษากับบริบทของการใช้ -- ภาษากับโลก

9789740333326 : 300


ภาษา--ปรัชญา
ภาษาศาสตร์

401 / ส992ป 2558