สิน พันธุ์พินิจ

เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ = Project planning and evaluation technique / Project planning and evaluation technique สิน พันธุ์พินิจ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556 - 360 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9786167136394 : 255 บาท


การบริหารโครงการ
การวางแผน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

658.404 / ส724ท 2556