มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก : เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 = Annual Muslim world conference 2014 / Annual Muslim world conference 2014 เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 "มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก" จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, อิศรา ศานติศาสน์, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 - [8], 71 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9786165519175 : อภินันทนาการ


มุสลิม
มุสลิม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย
มุสลิม--การประชุม--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

297.07 / ก481ม 2558