วีระศักดิ์ เครือเทพ

15 ปี การกระจายอำนาจของไทย / วีระศักดิ์ เครือเทพ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 220 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9786165518802 : 250 บาท


การกระจายอำนาจปกครอง--ไทย
วิจัย--นโยบายของรัฐ--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--นโยบายของรัฐ
ไทย--การเมืองและการปกครอง

352.1409593 / ว849ส 2558