ปกรณ์ ศิริประกอบ

3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 Paradigms of public administration : Concepts, theories, and practices / สามพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 Paradigms of public administration : Concepts, theories, and practices ปกรณ์ ศิริประกอบ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม

9786163824813 : 250 บาท


รัฐประศาสนศาสตร์

350 / ป117ส 2558