วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์

หลักการและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน / วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 - 135 หน้า : แผนภูมิ, ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

บทนำ. -- แนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน. -- กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน. -- การจัดทำตัวชี้วัด. -- การวางแผนปฏิบัติการและการติดตามผล. -- การประเมินผลในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน.

9789743768583 : 300 บาท


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
งบประมาณแบบแผนงาน
งบประมาณ--การบริหาร
งบประมาณ--การจัดการ

352.48 / ว398ห 2555