พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง / พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 404 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

การวิจัยทางรัฐศาสตร์ -- เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล -- เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทสรุป : จากการวิจัยสู่วรรณกรรมทางรัฐศาสตร์

9789740333340 : 570 บาท


รัฐศาสตร์--วิจัย
รัฐศาสตร์--วิธีวิทยา

320.072 / พ764ว 2558