วรรณวิภา ติตถะสิริ

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ / วรรณวิภา ติตถะสิริ - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 - 272 หน้า ; 28 ซม.

9786163749734 : 250 บาท


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.403 / ว259ก 2558