ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-

108 มงคล พระบรมราโชวาท / พระบรมราโชวาท องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 - 216 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

9786163873200 : 199


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระบรมราโชวาท


พระบรมราโชวาท

895.915 / ภ671ห 2556