ชัชพล เกียรติขจรธาดา

500 ล้านปีของความรัก. วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / เล่ม 1 : ชัชพล เกียรติขจรธาดา, เรื่อง ; ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์, ภาพประกอบ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [ผู้จัดจำหน่าย], 2556 - 319 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

9786163351449 : 285


มนุษย์
อารมณ์
พฤติกรรมมนุษย์
ชีววิทยามนุษย์
ความแตกต่างทางเพศ ‪(จิตวิทยา)‬

612 / ช356ห 2556