พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล

Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย! / พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล - กรุงเทพฯ : พราว, 2557 - 420 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.

9786167890111 : 180 บาท


ภาษาจีน--การใช้ภาษา
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี

495.1824 / พ252ค 2557