ผลการประเมิน PISA 2012 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Organisation for Economic Co-operation and Developments (OECD) - กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2557 - 314 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

บรรณานุกรม

9786163621344 : อภินันทนาการ


โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ


การเรียนรู้--การประเมิน
การประเมินผลทางการศึกษา
การอ่าน--การประเมิน
คณิตศาสตร์--การประเมิน
วิทยาศาสตร์--การประเมิน

371.26 / ส181ผ 2557