พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เทคนิคการประเมินโครงการ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ - กรุงเทพฯ : เฮาส์ ออฟ เคอร์มิส, 2557 - ฑ, 512 หน้า ; 27 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9789990083651 : 365 บาท


การบริหารโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

658.404 / พ647ท 2557