ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557 - 389 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786169181224 : อภินันทนาการ


เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง--ยุทธศาสตร์

330.9593 / ส226ย 2557