เมตต์ เมตต์การุณ์จิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงรุก / เมตต์ เมตต์การุณ์จิต - กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์วิชาการ, 2556 - 368 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา -- การพัฒนาของไทย -- แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ -- ทฤษฎีการบริหารที่กี่ยวข้องกับการพัฒนา -- ทฤษฎีการพัฒนา -- เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ -- พื้นฐานของการมีส่วนร่วม -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ตำบล) -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน -- การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ -- ปัญหาและแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนา

9789744392794 : 230 บาท


การบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารการพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่น--ไทย
การพัฒนาอำเภอ
ยุทธศาสตร์

350 / ม725ย 2556