มานิตย์ จุมปา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law / Introduction to law โดย มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุลและกัณฑิมา ช่างทำ - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 - 726 หน้า ; 26 ซม.

9789742035679 : 485 บาท.


กฎหมาย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
กระบวนการยุติธรรม

340 / ม453ค 2556