บรรจง อมรชีวิน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : Critical thinking : หลักการพัฒนาการคิดอย่างมีตรรกะ เหตุผล และดุลยพินิจ / Critical thinking บรรจง อมรชีวิน - นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2556 - [18], 265 หน้า ; 24 ซม.

ชื่อเรื่องที่เด่น: Critical thinking

บรรณานุกรม

9786163353832 : 180 บาท


ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

153.43 / บ145ก 2556