อนุรักษ์ นิยมเวช

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน / อนุรักษ์ นิยมเวช - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 - 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน -- บทความเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อภินันทนาการ


การเมือง--การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย

323.042 / อ199บ 2556