อำนาจมากขึ้น รับผิดชอบน้อยลงพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่ของประเทศไทย / คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล - กรุงเทพฯ : มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, 2553 - 41 หน้า ; 25 ซม.

9786169052197 : อภินันทนาการ


กฎหมายปกครอง--ไทย
การบริหารรัฐกิจ--ไทย
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้)
สิทธิมนุษยชน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ความรับผิดชอบต่อการบริหาร


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท

347.013 / ค123อ 2553