มณีพรรณ เจริญจิต

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ = Developing the ablity in critical thinking for prathomsuksa 6 students by leaning activity through six hats thinking techniques / Developing the ablity in critical thinking for prathomsuksa 6 students by leaning activity through six hats thinking techniques มณีพรรณ เจริญจิต - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554 - ซ, 221 หน้า ; 30 ซม.

สารนิพนธ์ (ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554

บรรณานุกรม

อภินันทนาการ


ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดและการคิด