เราช่วยกันทำรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย : รวมบทความเทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จากการประชุมสัมมาเมื่อ 26 กันยายน 2554 / รวมบทความเทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จากการประชุมสัมมาเมื่อ 26 กันยายน 2554 คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้ คู่คุณธรรม" และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (กลุ่มที่ 2) ขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย "เครือข่ายเข้มแข็ง แบ่งปันความรู้ เชิดชูคนดี มีภูมิธรรม" - ปทุมธานี : โรงพิมพ์ศูนย์สนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555 - 294 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

อภินันทนาการ


จริยธรรม--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
จริยศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การพัฒนาจริยธรรม