ลัลน์ลลิต กล่ำศรี

ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการเรียนรู้เป็นทีมของครูโรงเรียนวัดสร้อยทอง สำนักงานเขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร / ลัลน์ลลิต กล่ำศรี - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554 - ช, 91 หน้า ; 30 ซม.

ภาคนิพนธ์ (ค.ม. (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554

บรรณานุกรม

อภินันทนาการ


ครู--การทำงานเป็นทีม
ครู--การพัฒนา