จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม / เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2555 - 64 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. - จานเด็ด .

9789742475604 : 69 บาท


อาหารเวียดนาม
อาหารจีน
อาหารญี่ปุ่น

641.5951 / จ552 2555