จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์

การเงินและการบัญชี เพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม = Finance and accounting for managementing of technology and innovation / Finance and accounting for managementing of technology and innovation จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ - กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2555 - (10), 355 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.+ 1 CD-ROM

ซีดี-รอมประกอบเนื้อหา ติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9786165590068 : 636 บาท


การเงิน
การบัญชี
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--การจัดการ

658.15 / จ322ก 2555