ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 - 512 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.

9789740207009 : 320


การจราจล
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ขบวนการสังคม--ไทย
ความรุนแรง--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2519-

320.9593 / ค181 2553